ಜೀವಸಂಶಯ

ಓದು-ಬರಹಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಏನೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವಂತಿರುವ ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾದ ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಗೆಹರಿಯದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ತಾಣಕ್ಕೆ ಜೀವಸಂಶಯ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

Tuesday, August 15, 2006

ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್

ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್

2 Comments:

At 9:30 PM, Blogger sahrudaya said...

I pratikriye nimma kOrikeya mEle parIkShArthavAgi mADida pratikriye.

 
At 6:29 AM, Blogger Sudarshan said...

pareekShaarthavaagi mADida comment.

 

Post a Comment

<< Home